Obchodní podmínky Macmatic s.r.o.
macmatic-logo-tmacmatic-logo-t

Všeobecné obchodní podmínky - www.macmatic.cz

I. Úvodní ustanovení

Níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky (dále také "obchodní podmínky") blíže upravují podmínky nákupu zboží v internetovém obchodě na stránkách www.macmatic.cz a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále také "smlouva"). Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu objednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu a převzít dodané zboží. Veškeré zboží nabízené prostřednictvím internetového obchodu je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných planých předpisů a záručních podmínek výrobce.

Smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek. Právní vztahy výslovně neupravené dohodou smluvních stran a těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v případě, že smluvní stranou bude Kupující-spotřebitel, řídí se právní vztahy mezi stranami vedle ustanovení § 1810 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, také ustanoveními příslušných právních předpisů na ochranu spotřebitele, zejména zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.macmatic.cz je obchodní společnost macmatic, se sídlem č.p. 190, 763 11, Lípa, IČ: 28278640, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 58237.

Nákup zboží v internetovém obchodě na stránkách www.macmatic.cz je určen pro osoby, které mají sídlo, místo podnikání nebo bydliště na území České nebo Slovenské republiky. Prodávající zasílá zboží pouze na území České a Slovenské republiky. V internetovém obchodě na stránkách www.macmatic.cz jsou ceny zboží uvedeny v českých korunách (CZK) a v eurech (EUR). Kupující mohou učinit objednávku pouze v měně platné na území dle jejich sídla, místa podnikání nebo bydliště, stejně tak i doklady vztahující se k nakupovanému zboží budou vystaveny v příslušné měně, není-li stranami dohodnuto jinak.

II. Vymezení pojmů

Prodávající:
Prodávajícím je obchodní společnost macmatic, se sídlem č.p. 190, 763 11, Lípa, IČ: 28278640, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 58237 (dále také "Macmatic").

Prodávající zajišťuje pro Kupujícího zejména potvrzení objednávky, odeslání zboží, přijetí úhrady za zboží. Prodávající je plátcem DPH. Pokud není dále výslovně stanoveno jinak, použijí se ustanovení obchodních podmínek týkající se práv a povinností Prodávajícího na každou objednávku bez ohledu na hodnotu objednávaného zboží Kupujícím.

Kupující:
Kupující-spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující-podnikatel - fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující prohlašuje, že si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších společností, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

III. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů (v textu jsou označeny tučným písmem). Než Kupující definitivně potvrdí objednávku, má možnost celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat a případně je změnit či doplnit. Odeslaná objednávka je pro Kupujícího závazná.

Po odeslání objednávky se Kupujícímu na monitoru zobrazí okno s textem "Vaše objednávka byla úspěšně odeslána". Toto potvrzení nemá žádné právní účinky, resp. není přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy Prodávajícím, neboť představuje pouze automatické potvrzení systému o odeslání objednávky Kupujícího. Pokud se Kupujícímu nezobrazí informace o odeslání objednávky, prosíme Kupujícího, aby kontaktoval Prodávajícího, neboť v takovém případě nebyla jeho objednávka doručena.

Po přijetí objednávky prostřednictvím internetového obchodu www.macmatic.cz bude Kupujícímu e-mailem zasláno potvrzení o jeho objednávce na e-mail, který uvedl při vyplnění objednávky.

Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího e-mailu ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Prodávající odešle Kupujícímu potvrzení o přijetí jeho objednávky co nejdříve po jejím obdržení. Prodávající si vyhrazuje právo na případné odmítnutí objednávky do tří pracovních dnů od jejího obdržení, a to zejména z důvodu, že objednané zboží již nebude možné Kupujícímu dodat z důvodu ukončení výroby či dodávek nebo i bez udání důvodu.

Součástí potvrzujícího e-mailu je rekapitulace objednávky, přidělené číslo objednávky a stanovení předpokládaného termínu odeslání zboží Kupujícímu, není-li dále stanoveno jinak.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě zcela zjevné chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží uvedených na internetových stránkách www.macmatic.cz, a to i v případě, že je u zboží uvedeno, že se jedná o akční cenu. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně vyrozumět Kupujícího, jakmile ji zjistí. Kupující je oprávněn ověřit si údaje o zboží telefonicky u Prodávajícího - macmatic telefonním čísle uvedeném v kontaktech v pracovních dnech v době od 07:00 hod do 15:30 hod.

IV. Platební podmínky

Ceny zboží nabízeného na stránkách internetového obchodu www.macmatic.cz jsou uváděny bez DPH.

S konečnou cenou (včetně DPH a případného dopravného), kterou bude Kupující povinen za objednané zboží uhradit, je Kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující si kupuje zboží za cenu uvedenou na internetových stránkách www.macmatic.cz v okamžiku objednávání zboží.

Zboží zůstává do úplného zaplacení konečné kupní ceny ve vlastnictví Prodávajícího (tzv. výhrada vlastnického práva).

V. Dodací podmínky

Prodávající zasílá zboží Kupujícímu prostřednictvím dopravců běžně působících na území České nebo Slovenské republiky.

Dodání zboží Kupujícímu je Prodávajícím splněno předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a tímto okamžikem dochází k přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího.

Místem určení, do kterého má být zboží Kupujícímu přepraveno, je adresa uvedená v elektronické objednávce v kolonce "dodací adresa". Prodávající zasílá zboží pouze na území České a Slovenské republiky.

Součástí dodávky není montáž, ani instalace předmětu plnění. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod k použití výrobku v českém jazyce a záruční list.

Součástí akceptace elektronické objednávky Prodávajícím je uvedení předpokládaného termínu odeslání zboží, tj. předání zboží dopravci. V případě, že se zboží nachází ve skladu Prodávajícího, bude odesláno co nejdříve, nejpozději do tří pracovních dnů. Informativní skladovou dostupnost zboží může Kupující zjistit na internetových stránkách www.macmatic.cz, kde je u každého zboží uvedeno, zda se nachází ve skladu či nikoli. O odeslání zboží je Kupující informován telefonicky nebo formou e-mailu.

Jestliže si Kupující zvolil možnost úhrady zboží na předfakturu, pak bude objednané zboží odesláno až po zaplacení kupní ceny včetně DPH, a to co nejdříve dle možností skladu. Termín odeslání uvedený v potvrzovacím e-mailu, je tedy v daném případě pouze orientační.

V případě, že objednané zboží není možné odeslat v uvedeném termínu (nepředvídatelné překážky, vyšší moc), prodlužuje se dodací lhůta v přiměřeném rozsahu. Prodávající o tom neprodleně vyrozumí Kupujícího a sdělí mu náhradní termín.  

Jestliže si Kupující zvolil způsob úhrady "hotově v prodejně", pak je povinnost Smluvního prodejce dodat zboží splněna převzetím zboží a tímto okamžikem dochází k přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího. Převzetí zboží se může uskutečnit výlučně po zaplacení celé kupní ceny. Převzetí zboží Kupující potvrdí svým podpisem na faktuře nebo dodacím listu. Kupující je povinen zboží převzít v termínu uvedeném v potvrzení elektronické objednávky nebo nejpozději během dodatečné lhůty (pěti dnů) po doručení písemného vyrozumění Smluvním prodejcem. Vzniknou-li mezi stranami pochybnosti o doručení takového vyrozumění, považuje se za den doručení třetí den po jeho odeslání. Nedojde-li k převzetí zboží Kupujícím ani v dodatečně stanovené lhůtě, je Smluvní prodejce oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, jedná se o porušení smlouvy podstatným způsobem ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

VI. Předání - převzetí zboží

Kupující je povinen při převzetí zboží překontrolovat za přítomnosti dopravce stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu či jiné zjevné znaky poškození) podle přiloženého přepravního dokladu. V případě zjištění jakýchkoli závad je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je např. neúplná nebo poškozená.

Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od dopravce převezme, je nezbytné popsat poškození v předávacím či škodním protokolu dopravce, a uplatnit právo na náhradu škody na zásilce přímo u dopravce dle jeho podmínek. Je v zájmu Kupujícího, aby informoval Prodávajícího o neúplnosti nebo poškození zásilky a zaslal mu kopii škodního protokolu.

Nepřevezme-li Kupující zboží uhrazené tzv. na předfakturu z jiných důvodů (např. je pro dopravce nedosažitelný či jinak znemožňuje předání zásilky) a zboží bude vráceno Smluvnímu prodejci zpět, je Smluvní prodejce oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, jedná se o porušení smlouvy podstatným způsobem ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. V případě porušení povinnosti Kupujícím podle předcházející věty vzniká Smluvnímu prodejci nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši přepravného, které musel vynaložit, tj. cena za přepravu zásilky ke Kupujícímu a zpět, bez ohledu na to, že původně byla Kupujícímu doprava poskytována zdarma. Smluvní prodejce je oprávněn započítat si svoji shora uvedenou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávce Kupujícího na vrácení kupní ceny. V daném případě Smluvnímu prodejci nevzniká povinnost uhradit Kupujícímu z poskytnutého peněžitého plnění úroky.

Úhradou smluvní pokuty stanovené těmito obchodními podmínkami není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu vzniklé škody (újmy), a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody (újmy) smluvní pokutu přesáhne. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení písemné výzvy zaslané doporučenou zásilkou prostřednictvím pošty. Vzniknou-li mezi stranami pochybnosti o doručení takového vyrozumění, považuje se za den doručení třetí den po jeho odeslání. Kupující má povinnost zaplatit dohodnutou smluvní pokutu bez ohledu na zavinění porušení shora uvedených povinností.

VII. Záruční podmínky

Na veškeré zboží nabízené k prodeji prostřednictvím internetového obchodu www.macmatic.cz se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené běžným užíváním. Reklamace zboží je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží.

Bližší postup pro uplatňování reklamací a způsob odstranění vad upravují Všeobecné záruční podmínky a Reklamační podmínky, které jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VIII. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má Kupující-spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, byla-li uzavřena pomocí prostředku komunikace na dálku (internet), do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Oznámení o odstoupení musí být odesláno  Prodávajícímu nejpozději poslední den této lhůty. V případě, že tak Kupující-spotřebitel učiní, je povinen spolu s odstoupením doručit Prodávajícímu i předmětné zboží na vlastní náklady zpět na adresu Prodávajícího. Balík zaslaný na dobírku nebude Prodávajícím přijat. Vrácené zboží musí být doručeno Prodávajícímu nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží - nejlépe v původním obalu. Dále musí být kompletní, tedy včetně příslušenství a všech poskytnutých dokumentů včetně faktury a případných dárků obdržených se zbožím. Kupující-spotřebitel v odstoupení od smlouvy sdělí Prodávajícímu, jakým způsobem žádá o vrácení zaplacené částky, např. bankovním převodem, případně zasláním částky složenkou na konkrétní adresu.

Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je Prodávající oprávněn odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, která bude Kupujícímu vrácena, pokud dojde ke snížení hodnoty poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo Kupujícího-spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat.

Prodávající po doručení zboží vrátí Kupujícímu-spotřebiteli zvoleným způsobem peněžní částku, kterou Kupující-spotřebitel za zboží zaplatil včetně dopravného, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit od smluv uvedených v ustanovení § 1837 písm. a) až l) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jestliže tyto obchodní podmínky umožňují některé ze smluvních stran odstoupit od smlouvy, pak je odstoupení účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně doporučenou zásilkou prostřednictvím pošty. Vzniknou-li mezi stranami pochybnosti o dni doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, považuje se za den doručení třetí den po odeslání oznámení.

IX. Prostředky komunikace

Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku si hradí Kupující nebo Prodávající sám.

X. Ochrana osobních dat

Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Kupující vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetových stránek www.macmatic.cz dává Prodávajícímu souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje Kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Prodávajícímu. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy pro odeslání zboží).

 1. Poučení o právech dle zákona č. 101/2000 Sbírky zákonů České republiky, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen jako „ZOOÚ“)
  Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním Mých osobních údajů, a to podle ustanovení § 12 a 21 ZOOÚ. Jsem též seznámen/a se skutečností, že tyto normy mají být účinné do 25. května 2018.

  Poučení o právu na přístup k osobním údajům. Mám právo požádat Zpracovatele, popřípadě přímo Správce, o poskytnutí informace o zpracování Mých osobních údajů, která mi bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace bude vždy sdělení o (i) účelu zpracování Mých osobních údajů, (ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do mých práv a oprávněných zájmů, a (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců. Za poskytnutí informace je Správce, popřípadě za správce Zpracovatel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  Poučení o dalších právech. Zjistím-li nebo budu-li se domnívat, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování Mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Mé osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu (i) požádat Správce nebo Zpracovatele o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Správce nebo Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Mých osobních údajů. Jestliže bude moje žádost shledána oprávněnou, Správce nebo Zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce nebo Zpracovatel žádosti nevyhoví, mohu se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 2. Poučení o právech dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.
  Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním Mých osobních údajů, a to v intencích ustanovení článku 13, 15-22 a 34 GDPR. Jsem též seznámen/a se skutečností, že tyto normy jsou účinné od 25. května 2018

Ochrana osobních dat na webu www.macmatic.cz

Web www.macmatic.cz využívá soubory cookies pro účely inzerce v reklamní síti, remarketingu a analýzy návštěvnosti pomocí Google Analytics. Tyto údaje nejsou žádným způsobem spojovány s konkrétními osobami nebo komerčně poskytovány třetím stranám.

Dle zákona je možné ukládat cookies pouze v případě, kdy jsou nezbytně nutné pro provoz webové stránky. Pro všechny ostatní typy cookies musí návštěvník webu udělit souhlas.

Souhlas je možné kdykoliv změnit zde.

 • Funkční

  Funkční cookies umožňují základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Bez těchto cookies nemůže webová stránka správně fungovat.

 • Analytické

  Analytické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci jejich stránky používají. Anonymně sbírají a sdělují informace.

 • Marketingové

  Shromažďují osobní údaje o uživateli z marketingového hlediska za účelem přizpůsobení nabízené reklamy jeho zájmům.

XI. Ochrana autorských práv

Veškeré informace publikované na www.macmatic.cz jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou zde uvedeny, mohou být chráněny dalšími jinými právy dotčených osob. Jakékoli údaje (ani jejich část) uvedené na www.macmatic.cz nesmí být zkopírovány elektronickou či mechanickou cestou a zpřístupněny dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv. Výjimku tvoří soubory a texty určené pro tisk.

XII. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo zveřejněné informace na stránkách www.macmatic.cz kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit či upravit (obrázky, technické parametry a vlastnosti, texty, ceny apod.). Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou být odlišné od skutečné podoby výrobků. Prodávající neručí za technické specifikace a popisy zboží, které mohou být přebírány od dodavatelů, výrobců a mohou obsahovat odchylky. Tiskové chyby v internetovém obchodu vyhrazeny.

Odesláním elektronické objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, Reklamačními a Všeobecnými záručními podmínkami Prodávajícího, a že s nimi souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Obchodní podmínky pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou nepřetržitě zveřejněny na internetové adrese www.macmatic.cz.

Veškeré právní vztahy mezi stranami se řídí výlučně českým právním řádem, a to konkrétně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Právní vztahy podléhají výlučně českému právnímu řádu, s vyloučením pravidel Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z 11.4.1980.

Strany se dohodly, že veškeré případné spory vzniklé při nákupu zboží v internetovém obchodě na stránkách www.macmatic.cz a v souvislosti s ním se nejprve pokusí vyřešit smírnou cestou. Smírné jednání bude zahájeno tak, že strana, která bude mít za to, že vznikl nebo v budoucnu může vzniknout spor, vyzve druhou stranu k jeho řešení, a to písemně doporučenou zásilkou zaslanou prostřednictvím pošty. Nedojde-li mezi stranami k dohodě o smírném vyřešení sporu ani do 30 dnů ode dne, kdy byla druhé straně doručena výzva k řešení sporu, jsou strany oprávněny domáhat svých práv stanoveným způsobem u příslušného orgánu. Vzniknou-li mezi stranami pochybnosti o doručení takové výzvy, považuje se za den doručení třetí den po jejím odeslání.

Strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění výslovně dohodly, že bude-li spor řešen soudní cestou a bude-li se jednat o řízení v obchodní věci, pak budou takové spory řešeny u místně příslušného soudu dle sídla anebo místa podnikání Prodávajícího. V případě, že se bude jednat o spor s mezinárodním prvkem a nebude-li předpisy práva Evropských společenství vyloučena dohoda o místně příslušném soudu, budou i v takovém případě spory řešeny u příslušného soudu v České republice. Strany se pro tento účel dohodly, že se místní příslušnost bude řídit dle sídla anebo místa podnikání Prodávajícího.

Stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným či neúčinným, nedotýká se tato neplatnost či neúčinnost jiných ustanovení obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 5. května 2015 a ruší veškerá předchozí případná ústní jednání.

V Lípě dne 25. 6. 2015
Ing. Pavel Rak
jednatel
macmatic


O prodejci
Kontakt
Tyto webové stránky používají soubory cookies.

Tyto webové stránky používají soubory cookies ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookies v souladu s našimi zásadami používání souborů cookies. Více informací

Technické
Analytické
Marketingové